Pasientrepresentasjon

Vi tror på verdien av relasjoner for å utvikle en dypere forståelse av pasienters behov

Fordi vi tror på verdien av de relasjonene vi har med pasientorganisasjoner, jobber vi iherdig for å utvikle en dypere forståelse av pasientbehov og integrere slik informasjon i hele organisasjonen vår. På denne måten skaper vi åpne samarbeid som er sentralt i arbeidet med å støtte pasienter og deres omsorgspersoner på reisen til en bedre helse og et lykkeligere liv.

Tevas Veiledende prinsipper for engasjement i pasientorganisasjoner:

Etisk atferd og integritet

Ansatte i Teva forventes å overholde de høyeste integritetsstandarder i sine relasjoner med pasientorganisasjoner.

Åpenhet

Teva vil være åpen og transparent i sine relasjoner med pasientorganisasjoner. Teva vil offentliggjøre økonomisk støtte og ikke-økonomisk støtte av betydning som gis til pasientorganisasjoner. Videre kan pasientorganisasjoner publisere informasjon om støtte fra Teva til sine programmer hvis de ønsker det. Tevas globale retningslinjer for engasjement av pasientorganisasjoner er tilgjengelige for pasientgruppene.

Gjensidige fordeler

Teva’s støtte til pasientorganisasjoner har fokus på å forbedre velferden til pasienter, familier og omsorgspersoner. Enhver aktivitet som gjennomføres i samarbeid med pasientorganisasjoner må tydelig demonstrere fordeler for pasientene som representert av pasientgruppens interesser.

Vellykkede samarbeid mellom pasientorganisasjoner og Teva må gi gjensidige fordeler for begge organisasjoner. Derfor vil Teva søke å bygge relasjoner med pasientorganisasjoner som gir gjensidige fordeler på områder hvor det kreves sammenstilling knyttet til målsetninger og prioriteringer.

Uavhengighet

En pasientorganisasjon som samarbeider med Teva må ikke bryte med sin uavhengighet, ei bør det heller ikke oppfattes at den er brutt, og pasientorganisasjonene beholder retten til å offentlig protestere på selskapets standpunkter.

Samsvar

All samhandling mellom selskapets ansatte (og dets representanter) og pasientorganisasjoner må være i samsvar med offentlige regelverk, regler, og retningslinjer, samt alle aktuelle gjeldende retningslinjer i Teva.

Ikke-salgsfremmende

Teva skal ikke bruke sin samhandling og sine relasjoner med pasientorganisasjoner til å fremme produkter eller øke kommersiell bevissthet rundt produktene sine, med unntak av i land som tillater direkte forbrukermarkedsføring, og kun når det gjøres i samsvar med alle gjeldende lover og Tevas retningslinjer angående produktkampanjer.